TWiki> Dydaktyka Web>WebHome (revision 101)
WGGiIŚ * AGH

Zdjęcia z wycieczki studentów pierwszego roku studiów magisterskich specjalności GIFT
na lotnisko w Rzeszowie-Jasionce, czerwiec 2016
rzeszow_2015.JPG
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KATEDRZE
Wirtualny spacer stanowi część pracy magisterskiej Marcina Kostery
katedra_spacer.png

<!-- | <p> Teledetekcja i fotogrametria w j?zyku angielskim!!! Zapisy na semestr letni 2011/12<br /> For detailed program, lecture, laboratories see below</p> <p> STUDY IN ENGLISH: Photogrammetry and Remote Sensing</p> | <p><img alt="study.jpg" src="http://twiki.fotogrametria.agh.edu.pl/pub/Dydaktyka/WebHome/study.jpg" /></p> <p> </p> | -->

<!--
| <img alt="rozklad.jpg" src="/pub/Pracownicy/WebHome/rozklad.jpg" /> | <img alt="sta.jpg" src="/pub/Pracownicy/WebHome/sta.jpg" /> | <img alt="nie.jpg" src="/pub/Pracownicy/WebHome/nie.jpg" /> |
-->

tematy.jpg inz.jpg mag.jpg

Witamy w dziale Dydaktyka


STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Geodezja i Kartografia

Moduł kierunkowy obowiązkowy

Moduł kierunkowy obieralny Moduł obieralny uzupełniający

Inżynieria Środowiska

Fakultety

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (magisterskie)

Kierunki G i K i IŚ - II stopień Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2016/17 oraz zagadnienia na egzamin dyplomowy

Geodezja i Kartografia

Specjalność GIFT syllabus

Inżynieria Środowiska

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - KRAKÓW

Geodezja i Kartografia KR

Inżynieria Środowiska KR

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Fakultety

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - NOWY SĄCZ

Geodezja i Kartografia NS

Inżynieria Środowiska NS

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - RUDA ŚLĄSKA

Geodezja I Kartografia RS

Inżynieria Środowiska RS

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA KRAKÓW

Geodezja i Kartografia

Specjalność GIFT

Inżynieria Środowiska

Fakultety

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA PODYPLOMOWE "Lotniczy i naziemny skaning laserowy"

STUDY IN ENGLISH: Photogrammetry and Remote Sensing

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PNGpng katedra_spacer.png r2 r1 manage 77.7 K 2014-09-26 - 19:08 TWikiAdminUser  
PNGtif katedra_spacer.tif r1 manage 201.4 K 2014-09-26 - 18:33 TWikiAdminUser  
JPEGjpg muzeum_2012.jpg r1 manage 10.9 K 2012-11-12 - 11:16 TWikiAdminUser  
JPEGjpg rzeszow_2012.jpg r1 manage 31.5 K 2012-07-04 - 07:18 TWikiAdminUser  
JPEGjpg rzeszow_2013.jpg r1 manage 36.3 K 2013-10-25 - 10:18 TWikiAdminUser  
JPEGJPG rzeszow_2015.JPG r2 r1 manage 69.6 K 2015-06-19 - 12:03 JakubKolecki  
JPEGJPG rzeszow_2016.JPG r1 manage 77.0 K 2016-06-20 - 20:02 JakubKolecki  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r117 | r103 < r102 < r101 < r100 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r101 - 2018-11-23 - AgnieszkaMoskal
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback