Obszary badawcze:

 1. Badanie metod przetwarzania danych obrazowych i nieobrazowych, ze wszystkich pułapów i wszystkich zakresów spektralnych (w tym hiperspektralnych, termalnych i radarowych), na potrzeby badania i monitorowania środowiska, przykładowo: korekcja wstępna obrazów (usuwanie zakłócającego wpływu atmosfery, ukształtowania terenu), metody automatycznej ekstrakcji treści obrazów, w tym metody klasyfikacji obrazów z zastosowaniem uczenia maszynowego; przetwarzanie obrazów teledetekcyjne w celu tworzenia map pokrycia/użytkowania terenu (LULC – Land Use Land Cover) i analiz zmian LULC, monitoringu upraw na potrzeby systemu dopłat bezpośrednich do rolnictwa, określania powierzchni nieprzepuszczalnych, monitoringu zbiorników wodnych, określania wilgotności gruntów, analizy stateczności skarp w kopalniach odkrywkowych, monitoringu postępów rekultywacji obszarów pogórniczych.

 2. Wykorzystanie narzędzi GIS (Geographical Information System) do wspomagania decyzji; przykładowo: testowania algorytmów analiz wielokryterialnych, analizy ryzyka, modelowania erozji, integracji danych na potrzeby analiz gęstości zaludnienia, modelowanie obiektów i zjawisk na powierzchni ziemi; analiza jakości danych GIS i wiarygodność modelowania w GIS

Kompetencje twarde:

 1. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych: tachimetria, niwelacja, GPS RTN
 2. Wykonywanie nalotów z niskiego pułapu z wykorzystaniem kamer optycznych wielospektralnych, hiperspektralnych, termalnych
 3. Walidacja urządzeń GPS i ortoobrazów na potrzeby kontroli w systemie dopłat do rolnictwa IACS, certyfikacja UE JRC
 4. Naziemne pomiary spektrometryczne (mamy spektrometr pracujący w TIR, spektrometr VNIR, SWIR pożyczamy)
 5. Skaning laserowy, pozyskiwanie i przetwarzanie danych
 6. Wykonywanie ortofotomap i NMT ze wszystkich pułapów, ze zdjęć i skaningu laserowego
 7. Automatyzacja procesów pomiarowych na obrazach (np. kawędziowanie, matching)
 8. Analiza jakości danych przestrzennych, analiza ryzyka podejmowania decyzji w oparciu o analizy przestrzenne
 9. Klasyfikacja obrazów w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 10. Przetwarzania obrazów wielospektralnych (korekcje geometryczne, radiometryczne, klasyfikacje)
 11. Przetwarzanie obrazów hiperspektralnych
 12. Znajomość oprogramowania komercyjnego: ArcGIS (rozszerzenia: Spatial, Network, GityEngine....), Geomedia, Idrisi, ENVI, PCI Geomatics, Agisoft, Socketset, MiroStation
 13. Znajomość oprogramowania open-source: QGIS, SAGA, SNAP, ILWIS...
 14. Bazy danych: Postgres, PostGIS
 15. Programowanie, tworzenie skryptów: C++, HTML, Python, R, Matlab, Octave...
 16. Programowanie aplikacji GIS, tele, np.. ArcGIS, QGIS

idub_logo_pl_pion.jpg

BG.jpg

 

unitime.JPG

 

syllabus.JPG