DOKTORANT

PROMOTOR ZAGADNIENIE BADAWCZE/TYTUŁ PRACY

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Szkoła Doktorska

Karolina Pargieła dr hab. inż. Urszula Marmol Badania nad optymalizacją pozyskania i przetworzenia danych z bezzałogowych systemów latających do celów pomiarów obiektów o skomplikowanej geometrii
     
Anna Żądło prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska Wykorzystanie uczenia maszynowego do automatyzacji analiz dużych zbiorów danych teledetekcyjnych

 

Studia doktoranckie

Magdalena Kidoń dr hab. inż. Sławomir Mikrut  
     
Adrian Moskal dr hab. inż. Sławomir Mikrut Optymalizacja procesu pozyskiwania i przetwarzania danych z fotogrametrii niskopułapowej w pomiarach objętościowych

 

Otwarte przewody

Kramarczyk Piotr dr hab. inż. Sławomir Mikrut Optymalizacja procedur kontrolnych w systemie dopłat bezpośrednich do rolnictwa IACS
     
Paweł Matuła dr hab. inż. Sławomir Mikrut Optymalizacja wyznaczenia geometrii wybranych obiektów liniowych infrastruktury kolejowej badanych metodami mobilnymi
     
Karol Ożóg dr hab. inż. Sławomir Mikrut Technologia aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków przy zastosowaniu niskopułapowego bezzałogowego samolotu
     
Agnieszka Ścisłowicz prof. dr hab. inż. Krystian Pyka Opracowanie metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji wskaźników kolejowych na podstawie mobilnej rejestracji lidarowej i fotogrametrycznej