Teledetekcja i GIS

W zakresie teledetekcji pracujemy nad metodami przetwarzania danych obrazowych i nieobrazowych, ze wszystkich pułapów i wszystkich zakresów spektralnych (w tym hiperspektralnych, termalnych i radarowych), na potrzeby badania i monitorowania środowiska. 

Zajmujemy się korekcją wstępną obrazów (usuwaniem zakłócającego wpływu atmosfery, ukształtowania terenu) oraz metodami automatycznej ekstrakcji treści obrazów, w tym metodami klasyfikacji obrazów i zastosowaniem uczenia maszynowego w teledetekcji. W szczególności przetwarzamy obrazy teledetekcyjne w celu tworzenia map pokrycia/użytkowania terenu (LULC – Land Use Land Cover)  i analiz zmian LULC, monitoringu upraw na potrzeby systemu dopłat bezpośrednich do rolnictwa, określania powierzchni nieprzepuszczalnych, monitoringu zbiorników wodnych, określania wilgotności gruntów, analizy stateczności skarp w kopalniach odkrywkowych, monitoringu postępów rekultywacji obszarów pogórniczych.

W dziedzinie Geographical Information Science zajmujemy się wykorzystaniem narzędzi GIS (Geographical Information System) do wspomagania decyzji. Prowadzimy badania w zakresie testowania algorytmów analiz wielokryterialnych, analizy ryzyka, modelowania erozji, integracji danych na potrzeby analiz gęstości zaludnienia. 

Badania od 2007 roku, wcześniejsze Archiwum 

 • 15.06.2019 – 15.12 2019: Wykorzystanie danych hiperspektranych do monitorowania działalności rolniczej beneficjentów ARiMR i wspierania jej procesów biznesowych, projekt ARIMR, kierownik projektu: E. Głowienka
 • 15.06.2018 – 15.12 2018: Ekspertyza dotycząca wykorzystania zobrazowań Sentinel 1 i 2 do monitorowania działalności rolniczej beneficjentów ARIMR, projekt ARIMR, kierownik projektu S.Mikrut
 • 01.01.2018 – 31.03.2019: AMMER: Automated Method for Measuring Eutrophication of Inland Water Using Remote Sensing, ESA project, kierownik zespołu badawczego: B.Hejmanowska
 • 01.01.2016 – 30.06.2017: CHT 2 : Cultural Heritage Through Time, HERITAGE PLUS Joint Call 2014: Italy, UK, Spain, Poland, coordinator of Polish Principal Investigator, PL project management: B.Hejmanowska
 • 30.08.2012 – 31.01.2016: Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych (SaLMaR) – Projekt realizowany w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju NCBiR, kierownik zespołu badawczego AGH: B.Hejmanowska
 • 2014-2017 - RID - Rozwój Innowacji Drogowych, Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie, projekt NCBIR, kierownik projektu WGGiIŚ AGH – L.Ortyl
 • 2009: Sprawdzenie przydatności cyfrowych danych przestrzennych, w tym ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, do wsparcia opracowania koncepcji przestrzennych tras przy modernizacji lub budowie linii kolejowej. Projekt PKP-PLK S.A., kierownik: W. Drzewiecki
 • 31.07.2007 – 30.11.2007: Processing airborne data to Digital Surface Model and Digital Terrain Model Joint Research Centre (JRC), Ispra, kierownik projektu: B.Hejmanowska
 • 2007 - 2010: Badanie zmian przestrzennych struktury użytkowania i funkcji krajobrazu w oparciu o wieloczasowe obrazy teledetekcyjne jako wsparcie dla planowania krajobrazu. Projekt MNiSW, kierownik: W. Drzewiecki
 • 22.11.2006 – 31.03.2007: Estimation of the measurement error of parcel areas measured on VHR SAR data, Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italy, 2006, project management: B.Hejmanowska
 • 2006 - 2010: Modelowanie wpływu zmian użytkowania na wielkość ładunku osadów potencjalnie akumulowanych w zbiornikach retencyjnych z wykorzystaniem wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych i systemów informacji geograficznej. Projekt MNiSW, kierownik: S. Mularz