Biotechnologia

Tematyka badawcza zespołu to szeroko pojęta ocena zmian zachodzących w środowisku,  oraz działań na rzecz naprawy stanu środowiska. Tematyka szczegółowa obejmuje: biomonitoring jakości wód, technologii odnowy wód i oczyszczania ścieków, ekotoksykologiczne badania jakości wód, rozwój zrównoważony terenów przekształconych przez człowieka, w tym rejonów powyrobiskowych zbiorników wodnych, rola zieleni miejskiej w planowaniu terenów rekreacyjnych, rola terenów zurbanizowanych w zachowaniu bioróżnorodności.